Algemene verkoopsvoorwaarden

Header_with_media_Voorwaarden_1676x1054

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door TUNAP Benelux nv van producten, diensten en werkzaamheden.
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en geen enkele afwijking wordt toegestaan, zelfs indien vermeld op documenten van de klant of van zijn vertegenwoordigers, tenzij deze uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van de directie van de TUNAP Benelux nv.
1.3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige overeenkomsten als voor leveringen en bijzondere prestaties.

2. Geldigheidsduur offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offerte 1 maand.
2.2. Elke bestelling die vanwege TUNAP Benelux nv niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend voor TUNAP Benelux nv indien zij schriftelijk is bevestigd door TUNAP Benelux nv. Alle wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling dienen tevens schriftelijk te worden overeengekomen.
2.3. Bestellingen die telefonisch of in een andere vorm worden gegeven, gelden voor de klant als aangenomen indien er een verzending of afgifte van de goederen en facturatie plaatsvindt.

3. Prijzen

3.1. De prijzen zijn uitsluitend geldig voor bestellingen verricht in de benelux.
3.2. De prijzen gelden ex works volgens incoterms geldend op de datum van de bestelling en zijn exclusief verpakkingskosten met uitzondering van de kartonverpakking.
3.3. Voor kleine orders respectievelijk hoeveelheden kleiner dan standaardverpakking wordt een minimumhoeveelheid-toeslag aangerekend. Verder wordt voor deze orders een extra bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten dat minimum 5,95 € bedraagt.
3.4. Wanneer de klant een demo bestelt waaruit geen verkoop volgt, zal hij gehouden zijn de demo te betalen aan TUNAP Benelux nv.
3.5. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan de kosten van TUNAP Benelux nv gestegen zijn ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan de klant door te rekenen voor zover de prijs niet verhoogd wordt met 25%. Is dit wel het geval zal de klant, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding gerechtigd te zijn.

4. Levering

4.1. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend, een eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en de levering gebeurt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de goederen in het magazijn van TUNAP Benelux nv.
4.2. TUNAP Benelux nv heeft de mogelijkheid om de bestelling te spreiden over diverse leveringen.
4.3. De levering vindt plaats “ex works” volgens incoterms geldend op datum van de bestelling. De vervoerskosten, tenzij anders bepaald, zijn ten laste van de klant en de goederen worden steeds verzonden op risico van de klant zelfs indien dit door de zorgen van TUNAP Benelux nv gebeurt.
4.4. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten betreffende de levering moeten aan de maatschappelijke zetel van TUNAP Benelux nv per aangetekend schrijven worden overgemaakt binnen de 8 dagen na levering. Deze klachten moeten een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken. Bij gebreke hieraan worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd.

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de goederen gaat niet eerder over op de klant dan op het ogenblik dat de TUNAP Benelux nv gehele betaling ontvangt van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de goederen. Zolang de eigendom niet is overgegaan op de klant, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht geven.

6. Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt TUNAP Benelux nv van rechtswege zich van om even welke verbintenis, zonder aanspraak te maken op een schadevergoeding. In het geval dat TUNAP Benelux nv afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier van de TUNAP Benelux nv waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatomologische toestanden zoals sneeuw, werkstakingen of lock-outs enz.

7. Exoneratiebeding

TUNAP Benelux nv kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat TUNAP Benelux nv een zware fout of nalatigheid heeft begaan, in geval van opzet of indien TUNAP Benelux nv een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst met de klant vormt.
In het bijzonder kan TUNAP Benelux nv in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten welke eventueel in haar offerten, brieven, catalogi, brochures enz. mochten voorkomen.
De eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval ook beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van andere goederen, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid ook beperkt tot een maximaal bedrag van 2500€.

8. Betaling

8.1. De betaling is verschuldigd binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de factuurdatum.
8.2. Er wordt geen contante betaling aanvaard.
8.3. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten. Hierenboven zal in dit geval de koper nalatigheidsintresten overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand verschuldigd zijn tot dag van algehele betaling.
8.4. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangstnemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
8.5. Indien een betaling niet is uitgevoerd op de vervaldag, komen alle sommen verschuldigd aan TUNAP BENELUX nv uit hoofde van een andere verkoop van goederen, wat ook de datum van verkoop is, te vervallen en worden onmiddellijk opeisbaar. Indien de betaling niet wordt gedaan op de vervaldag, kan TUNAP Benelux nv op deze factuur een betaling toekennen gedaan door de klant voor een andere overeenkomst gesloten tussen TUNAP Benelux nv en de klant.
De klant zal op geen enkele wijze gerechtigd zijn om zich te beroepen op schuldvergelijking.

9. Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meerdere bepalingen van de onderhavige overeenkomst als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
In zo een geval zullen de bepalingen ,die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door de partijen overeengekomen waren, van toepassing worden in vervanging van de ongeldige bepalingen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde, en in voorkomend geval het vredegerecht van Lokeren.

Additieven_res_768x600px

Vertel over jouw uitdaging. Contacteer ons.

Vertel ons met welke uitdagingen jij op dit moment te maken hebt. We zijn er zeker van dat we een oplossing kunnen aanreiken.