Bestuur en naleving

Onze bedrijfswaarden

De bedrijfswaarden van TUNAP sturen onze houding en beïnvloeden onze bedrijfsactiviteiten.

Wij verwachten van onze managers en werknemers dat zij de nationale en internationale wet- en regelgeving naleven. Bovendien hebben wij ons in het kader van onze waardencatalogus ertoe verbonden bepaalde normen, richtlijnen en standaarden na te leven, waarover wij hier graag informatie verstrekken.

Compliance binnen TUNAP: Duidelijke Principes

Compliance betekent voor ons:

het beschermen van onze waarden, de perceptie van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, het duurzaam waarborgen van ons bedrijfssucces en het beschermen van ons bedrijf tegen negatieve gevolgen.

Als gewetensvolle werkgever kunnen en zullen wij onwettig gedrag en in het bijzonder corruptie niet aanvaarden. Geen enkele zakelijke kans rechtvaardigt het negeren van onze bedrijfswaarden en verplichtingen.

Het beschermen van onze klanten, partners, werknemers en onze waarden zijn onze topprioriteit. Daarom is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van eventuele inbreuken op compliance. Als u vragen of zorgen hebt, zoals schendingen van richtlijnen of wetten, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

Contact- en meldpunt

Bestuur & Compliance in de onderneming

Compliancecode van de TUNAP GROUP

"We willen prestaties, voorspelbaarheid, eerlijkheid en oprechtheid."
Wij hechten groot belang aan de strikte naleving van alle toepasselijke nationale en internationale regels en wetten, alsook aan het behoud van onze bedrijfswaarden.
Om dit zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners transparant te maken, hebben wij op basis van onze bedrijfswaarden concrete gedragsregels afgeleid, die wij nog eens hebben samengevat in de Compliancecode van de TUNAP GROUP.

Compliancecode

Het is ook belangrijk voor ons om onze klanten een waardeketen te bieden die vrij is van dubieuze invloeden. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van conflictmineralen voor ons uitgesloten.

Het melden van bijzonder gevaarlijke stoffen overeenkomstig de Europese REACH-verordening is voor TUNAP Group een vanzelfsprekendheid.

Bestuur & Compliance in de onderneming

 Het beschermen van onze klanten, partners, werknemers en onze waarden zijn onze topprioriteit. Daarom is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van eventuele inbreuken op compliance. Als u vragen of zorgen hebt, zoals schendingen van richtlijnen of wetten, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

SpeakUp-meldpunt

Wij verbinden ons ertoe elkaar, onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners integer te behandelen. Uit studies is gebleken dat meldingen van derden vaak hebben bijgedragen tot het oplossen van gevallen van economische criminaliteit. Juist daarom hebben wij een systeem opgezet waarmee zowel werknemers van de TUNAP Group als derden strafbare feiten en andere ernstige overtredingen van de compliance-regels kunnen melden. Dit online instrument wordt het BKMS-systeem (Business Keeper Monitoring System) genoemd. 

 Een melding indienen 

 Als u via dit systeem een incident wilt melden, kunt u dat anoniem of met naam en toenaam doen. Omdat wij echter een klimaat van open communicatie wensen te scheppen, moedigen wij u aan uw naam te vermelden bij uw melding. Wij zullen uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen en rekening houden met de legitieme belangen van alle betrokken partijen. Gelieve een mailbox in het BKMS-systeem aan te maken zodat we u kunnen contacteren. Dit is belangrijk voor het geval wij nog vragen hebben of als u later nog informatie aan uw melding wilt toevoegen. Communicatie via de mailbox kan desgewenst ook anoniem blijven. Het systeem is uitsluitend bedoeld om de aandacht te vestigen op vermoedelijke gevallen van economische criminaliteit of ernstige inbreuken op de voorschriften binnen de TUNAP Group. Elk misbruik van dit systeem voor andere doeleinden kan een strafbaar feit vormen. U kunt hier een melding indienen. Hartelijk dank voor uw steun! 

 Persoonlijk contact 

Als u vragen of opmerkingen hebt die u niet met uw leidinggevende kunt uitklaren, staan de volgende contactpersonen ter beschikking.

Barbara Van Hamme 
 Company Compliance Officer
E-mail: Barbara.van.hamme@tunap.com
Telefoonnummer: +32 (0)9 326 76 00 

Hans-Georg Gremler
Company Compliance Officer
E-mail: hans-georg.gremler@tunap.com
Telefoonnummer: +49 (8171) 1600 1568 

Contact- en meldpunt